Detectius Privats a Tarragona i Reus

C/ Cristòfor Colom, 4  -  43001 Tarragona

Detectius Privats a Tarragona i Reus

639 41 48 42

 

Els serveis d'investigació, a càrrec de l'agència d'investigació privada Hurtado Detectius, consistiran en la realitzacio de les investigacions que resultin necesaries per a l'obtenció i aportació, d'informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes :

Els relatius a l'àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la qual es faci en els domicilis o llocs reservats.
La realització d'esbrinaments i l'obtenció d'informació i proves relatives a delictes només perseguibles a instància de part per encàrrec dels subjectes legitimats en el procés penal.
L'obtenció d'informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.

 

Jurisprudència

Sentència del Tribunal Suprem de 6 de novembre de 1990.

Els detectius privats són: "un mitjà de prova, d'habitual utilització ja, de vegades instruments dotats d'exclusivitat per a l'eficaç control per l'empresari dels deures exigibles al treballador".

 

Sentència del Tribunal Suprem del 12 de maig de 1998

El Tribunal Suprem considera legal que un organisme públic contracti detectius privats per investigar als seus funcionaris durant el seu horari laboral ja que això no vulnera el seu dret a la intimitat.
El Tribunal Suprem defineix el detectiu privat, com a testimoni privilegiat en tot procediment judicial. Sent un mitjà de prova dotat d'exclusivitat.

 

 

 

 

 

FRAU EN BAIXA LABORAL

Detectius Privats a Tarragona i Reus

La baixa laboral per incapacitat temporal sol ser un dels motius pel qual les empreses de Tarragona contacten amb Hurtado Detectius, sent una de les investigacions més habituals de les agències de detectius privats a Tarragona.


Les empreses que contracten els nostres serveis per investigar qualsevol possible cas de baixa fingida, obtenen múltiples beneficis. Desprendre's del deslleial empleat que ha pertorbat el normal desenvolupament de l'activitat econòmica, li permet estalviar-se a la seva empresa la indemnització que hagués hagut de pagar-li si en lloc d'un acomiadament disciplinari s'hagués tractat d'un acomiadament ordinari.


D'altra banda, l'empresa aconsegueix enviar un missatge a la resta dels treballadors: davant una sospita de frau emprarem tots els mitjans que la llei permet per restablir el normal desenvolupament de l'activitat de l'empresa.

Missatge que arriba ràpidament a la resta de treballadors, els qui sabran que l'empresa pren mesures per posar en el seu lloc a aquells treballadors que defrauden, no només a l'empresa, sinó també als seus companys, tenint un gran efecte preventiu i dissuasori.


Si sospita que pogués tenir un treballador en aquesta situació, no ho dubti i consulti amb una agència de detectius privats de Tarragona.


En Hurtado Detectius li assessorarem de manera personal, analitzant les peculiaritats del cas i oferint-li una solució a mesura.

 

Juan Hurtado

Detectiu Privat, Llicència 2963

639 41 48 42

43001  Tarragona
Recerca laboral, baixes fingides, detectiu privat de baixes, investigar baixes, investigar incapacitat laboral transitòria, detectius dolor d'esquena, treballa en un altre lloc, detectiu privat cervicals, investigar depressió, frau seguretat social, baixes simulades, lumbàlgia, treballar de baixa, baixa per depressió.

 

REVISIÓ PENSIÓ COMPENSATÒRIA

639 41 48 42

La pensió compensatòria és una remuneració econòmica, que s'estableix per reparar el desequilibri econòmic que pot ocasionar una ruptura matrimonial.


Aquesta pensió no té per què estar subjecta a un límit temporal, més aviat depèn de la capacitat que tingui el beneficiari per aconseguir recursos econòmics propis i que li permeti tornar al nivell de vida similar que tenia abans del divorci.


A Catalunya es donen alguns casos, en els quals després del divorci s'estableix una pensió compensatòria, però hi ha diverses situacions en les quals és possible sol·licitar la revisió d'aquesta pension compensatòria, per a la seva reducció o fins i tot per a la seva extinció, per exemple si el beneficiari conviu amb una altra persona, hauria d'anul·lar-se la pensió compensatòria.


El que ocorre en la majoria dels casos és que el que està rebent la pensió compensatòria no comunica la seva nova situació, i segueix cobrant sense tenir dret a això.


En ocasions en els divorcis es donen situacions d'abús i engany per poder percebre pensions compensatòries que no corresponen per la situació real en la qual es troben.


Per aconseguir anul·lar la pensió compensatòria és necessari acreditar mitjançant proves que l'ex parella conviu de forma estable amb una altra persona.


Nombrosos Tribunals de Justícia han retirat la pensió compensatòria al seu beneficiari/a gràcies a l'informe de recerca realitzat per un Detectiu Privat.


Hurtado Detectius Privats demostrarà i acreditarà aportant les proves necessàries, que la seva exparella manté una altra relació marital de convivència amb el seu actual parella.


Amb l'Informe emès per Hurtado Detectius Privats quedarà demostrat que la situació de convivència no és esporàdica ni puntual, el nostre informe demostrarà sense cap dubte que tots dos mantenen una vida de parella i que conviuen junts.


Diverses sentències argumenten que la convivència marital és aquella en què es dóna una relació sentimental amb aspectes de certa estabilitat, sense necessitat de conviure permanentment en el mateix habitatge.


Investigarem el seu cas, mitjançant els nostres Detectius Privats legalment habilitats pel Ministeri de l'Interior d'Espanya, i aconseguirem aportar la informació i les proves necessàries que aportarem als Tribunals de Justícia, a fi de sol·licitar una revisió o extinció de la pensió compensatòria.

 

Juan Hurtado

Detectiu Privat, Llicència 2963

639 41 48 42

43001  Tarragona

 

Em pot ajudar l'informe d'un detectiu privat?

C/ Cristòfor Colom, 4

43001 - Tarragona

639 41 48 42

Els informes que emetem els detectius privats serveixen principalment per cobrir dues necessitats dels nostres clients:

Necessitat informativa: És a dir, el client ens demana un informe sobre una determinada qüestió o problemàtica, amb l'únic objecte d'una vegada llegit el nostre informe prengui una decisió, o bé modifiqui altra decisió presa amb anterioritat.

Aportació de proves a un judici: El client ens demana un informe sobre una determinada qüestió o problemàtica, amb l'objecte que li aportem en un informe les proves fotogràfiques, vídeo gràfiques, sonores o documentals necessàries que acreditin uns determinats fets o conductes.Perquè l'informe que emet un detectiu privat pugui ser vàlid en un judici s'ha de complir que:

La investigació ha de ser realitzada per detectius privats legalment habilitats pel Ministeri de l'Interior, amb l'habilitació activa en el moment de la investigació.

El client ha de tenir un interès legítim en la contractació de la investigació, és a dir, ha de tenir una vinculació de tipus laboral, comercial, mercantil, jurídica, financera, familiar, etc ... amb la persona o empresa investigada.

El Detectiu Privat responsable de l'Informe ha de ratificar-lo en l'acte del judici o procediment.


Abans de contractar un detectiu privat vos que està habilitat, sol·licitant-li el seu número de TIP, podrà contrastar que aquesta llicència aquesta activa en el Departament de Seguretat Privada de qualsevol Comissaria de la Policia Nacional.
El nombre d'habilitació de l'Agència d'Investigació Privada Hurtado Detectius és el 2963.


En Hurtado Detectius ens assegurem que totes les nostres investigacions són realitzades complint els principis de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat, així com respectant escrupolosament el dret a l'honor, el dret a la intimitat personal i familiar i el dret a la pròpia imatge

 

Juan Hurtado

Detectiu Privat.

Detectius Privats a Tarragona i Reus

C/ Cristòfor Colom, 4  -  43001 Tarragona

La Pensió Compensatòria en separació o divorci

 

Quan es produeix un divorci o separació del matrimoni, s'han de prendre certes mesures, sobre com es van a regular les relacions entre els ex cònjuges una vegada trencat el vincle matrimonial. Hauran de decidir sobre: l'ús del domicili familiar, la pàtria potestat dels fills si els hi hagués, repartiment dels béns, etc.

A més una altra de les mesures que hauran de prendre els ex cònjuges, és si ha d'haver-hi pensió compensatòria o no l'ha d'haver-hi.

La pensió compensatòria ve regulada en l'article 97 del Codi Civil i la defineix com:

El cònjuge al que la separació o el divorci produeixi un desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació anterior en el matrimoni, tindrà dret a una compensació que podrà consistir en una pensió temporal o per temps indefinit, o en una prestació única, segons es determini en el Conveni Regulador o en Sentència.

El cònjuge que la paga pot demanar al jutjat la modificació de la pensió compensatòria si la seva situació o la del cònjuge que la percep han canviat considerablement.

Quan es vulgui suprimir, rebaixar o augmentar la pensió compensatòria, s'ha d'interposar un procediment de modificació de mesures.

A aquest procediment s'han d'aportar les proves necessàries que acreditin que hi ha hagut una alteració substancial de les circumstàncies.

L'únic professional legalment habilitat pel Ministeri de l'Interior d'Espanya, per a l'aportació d'informació i proves, sobre conductes o fets privats és el Detectiu Privat.

Aquí és on Hurtado Detectives, Detectius Privats a Tarragona, li ajudarà, aportant la informació i les proves necessàries per acreditar que les circumstàncies econòmiques de la seva exparella han canviat, i que per tant hi ha hagut una alteració substancial de les circumstàncies.

La quantia de la pensió podrà ser modificada judicialment en aquests casos, i fins i tot podria conduir a l'extinció de la mateixa.

Aportarem proves que acreditin:

Que el seu excònjuge ha millorat la seva situació econòmica.
Que el seu excònjuge té una convivència de fet amb una altra persona.
Que el seu excònjuge desenvolupa una activitat laboral que abans no desenvolupava.
Que el seu excònjuge tenen una independència econòmica.

 

Juan Hurtado

Detectiu Privat, Llicència 2963

639 41 48 42

43001  Tarragona

Intrusisme Professional

C/ Cristòfor Colom, 4

43001 - Tarragona

 

Investigació sobre persones o firmes, amb l'objecte d'obtenir informació i proves, que demostrin l'exercici d'una professió o ofici sense la reglamentària titulació o l'acreditació professional.

 

L'intrusisme professional el comet la persona o societat que exerceix actes propis d'una professió sense posseir el corresponent títol acadèmic expedit o reconegut a Espanya d'acord amb la legislació vigent.

 

Paral·lelament, també es castiga si l'activitat professional desenvolupada exigís un títol oficial que acrediti la capacitació necessària i habiliti legalment per al seu exercici, i no es estigués en possessió d'aquest títol.

 

A Hurtado Detectius Privats, Agència d'Investigació Privada degudament habilitada pel Ministeri de l'Interior d'Espanya i membre tant del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya com de la International Federation of Associations of Private Detectives, disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per trobar la veritat sobre les sospites que pugui tenir sobre un professional o empresa, i si vostè ens ho demana obtindrem les proves necessàries i se les aportarem al costat d'un informe.

 

Aquest servei va encaminat a una investigació sobre:

 

Tallers il·legals.

Falsos professionals (dentistes, metges, mecànics, detectius, professors, advocats, perits, etc.)

Recerca i localització d'intrusos.

Recerca i localització de locals o despatxos de l'activitat laboral il·legal.

Verificació d'habilitació o titulació professional del possible intrús.

 

 

Juan Hurtado Detectiu Privat, Llicència 2963 Tel. 639 41 48 42 43001 Tarragona

Creu vostè que pot estar sent vigilat o espiat ?

C/ Cristòfor Colom, 4

43001 - Tarragona

 

Hurtado Detectives l'ajudarà a esbrinar si aquesta situació és real o no ho és.

 

Aquest servei normalment és sol·licitat per particulars , empresaris , polítics, també per persones que per alguna raó sospiten que poden ser víctimes d'assetjament o maltractament de gènere.

La contravigilància té per objecte esbrinar si el nostre client està sent controlat - seguit per alguna persona , i després de posteriors investigacions identificar la mateixa , així com el motiu de la realització del seguiment. Aquest servei el complementem amb un escombrat electrònic ambiental analitzador d'espectre, i un escombrat telefònic mitjançant reflectrómetro , per tal de localitzar possibles microcàmeres , micròfons , intervencions telefòniques, localitzadors GPS, etc.

La nostra Agència d'Investigació Privada s'ha trobat casos en què certament així era, detectant- per exemple :

 

- Un empresari de la província de Tarragona , en concret de la localitat de Salou , que estava sent investigat per una altra Agència de detectius privats, que havia estat contractada per la competència d'aquest empresari, amb l'objecte d'obtenir informació sobre la seva vida professional , vida social , etc .., que en un futur pogués utilitzar al seu favor.

- Una persona particular de la localitat de Reus que estava sent investigada per altres detectius privats, es trobava en procés de divorci i custòdia de fills, sent l'objecte del seguiment per aportar proves que acreditessin comportaments inadequats.

Si creu que pot trobar-se en aquesta situació , i necessita un informe emès per un detectiu privat habilitat pel Ministeri d'Interior que així ho acrediti , aportant proves que ho corroborin i visat pel Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, poseu-vos en contacte amb Hurtado Detectives ( info@hurtadodetectives.com ), mantindrem una entrevista i li facilitarem un pressupost el més ajustat possible .

 

       HURTADO DETECTIVES

          C/ Cristòfor Colom, 4

          43001   Tarragona

          639 41 48 42

          info@hurtadodetectives.com

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
© Hurtado Detectives | Private Investigators | Detective Agency | | +34 639414842 info@hurtadodetectives.com